Kniha – Geometrické tolerance

Publikace pro konstruktéry, technology, výrobní inženýry, vedoucí výroby a všechny, kteří pracují s technickou dokumentací ve strojírenství.
Tato publikace slouží jako podklad pro tolerování geometrie a tvaru při tvorbě výkresů. Vysvětluje požadavky uváděné v mezinárodních normách ISO GPS, a to na názorných obrázcích a příkladech. Jejím cílem je pomoci při přípravě technické dokumentace, ale také při jejím čtení a použití ve výrobě.
Všechny informace obsažené v technické dokumentaci musejí být jednoznačné a srozumitelné. Při zobrazování a kótování součástí i jejich doplňujícím popisu je proto nutné dodržovat zásady norem ISO, aby byly informace obsažené na výkresu správně pochopeny.
V současnosti se k tomu přistupuje také z pohledu používání moderního softwaru a trendu Průmysl 4.0. Moderní podniky se snaží údaje z 2D výkresu uchovávat v živých 3D modelech a databázích pro pozdější využití, např. v konstrukci, výrobě, v metrologii, při výpočtech a simulacích, crash testech.
Praktická publikace „Geometrické tolerance dle ISO GPS“ Vám přináší:

  • 14 pravidel pro geometrické tolerování
  • více než 200 názorných obrázků a tabulek
  • aplikaci mezinárodních norem pro zadávání, tolerování a zkoušení rozměru, tvaru, polohy
  • postupy stanovení rozměrů a tolerování obrobků a výrobků

Petr, K. Geometrické tolerance dle ISO GPS. Praha: Verlag Dashöfer, 2019. ISBN 978-80-7635-019-9.

Skripta – Technické kreslení

Skripta vznikla nejen jako studijní materiál pro studenty Fakulty strojí, ČVUT v Praze, ale také jako základní podklady pro tvorbu výkresové dokumentace ve firemním prostředí. Veškeré informace v těchto skriptech odpovídají požadavkům uváděným v mezinárodních normách ISO.
Zhotovení technického výkresu je složitým a mnohotvárným procesem, který je souhrnem odborných znalostí konstrukčních, technologických (výrobních), metrologických a elementárních zásad týkajících se zobrazování a kótování. Z tohoto důvodu jsou v učebním textu i stručné údaje povahy konstrukční, popř. technologické pokud je takto vázán způsob zobrazování a kótování.Schopnosti vyjádřit jednoznačně představu výkresem se dosáhne jak prováděním vlastních výkresů (konstrukční činností, osvojením si zásad zobrazování a kótování s ohledem na funkci součástí v technickém objektu), tak i čtením výkresů cizích. Vnější forma výkresu by měla odpovídat účelu a obsahu výkresu (výkres návrhový, výkres součásti, výkres kontrolní,…). Je nutno si uvědomit, že úkolem konstruktéra není nakreslit pouze „krásný“ výkres (konečně v současné době aplikace CAD to není obtížné), nýbrž navrhnout účelnou konstrukci, vyhovující řadě přísných měřítek na výrobek (funkce, spolehlivost, cena, čas …). Velmi důležitým pravidlem při tvorbě by měl být poměr funkčních a nefunkčních požadavků uváděných na výkresech.

Petr, K. STROJÍRENSKÉ KONSTRUOVÁNÍ – Tvorba výkresové dokumentace dle ISO norem. Praha: ČVUT v Praze (skripta), 08/2020. ISBN 978-80-01-06715-4.